Utworzenie Pozarządowego Centrum Integracji Cudzoziemców działającego przy mieszkaniach socjalnych dla uchodźców wojennych w Dębskiej Woli

 

 

Stowarzyszenie Arka Nadziei realizuje projekt pn. „Utworzenie Pozarządowego Centrum Integracji Cudzoziemców działającego przy mieszkaniach socjalnych dla uchodźców wojennych w Dębskiej Woli”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich.


Асоціація «Arka Nadziei» реалізує проект під назвою «Створення неурядового центру інтеграції іноземців, який діє на базі соціального житла для біженців у Дембській Волі». Проект співфінансується Європейським соціальним фондом Плюс та державним бюджетом у рамках програми Європейські фонди для Свєнтокшиського воєводства 2021-2027, Пріоритет 9. Соціальні та медичні послуги. Дія 09.03 Активна соціальна та професійна інтеграція громадян третіх країн.

Celem projektu jest więc rozszerzenie oferty Stowarzyszenia Arki Nadziei dla minimum 30 obywateli państw trzecich w tym 12 dorosłych i 18 dzieci (24K, 6M) (w szczególności uchodźców wojennych z Ukrainy) poprzez utworzenie PCIC skupiającego w jednym miejscu różnorodne i całościowo realizowane usługi adresowane do OPT (w szczególności uchodźców wojennych z Ukrainny) od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

Метою проекту є розширення пропозиції Асоціації «Arka Nadziei» для принаймні 30 громадян третіх країн, включаючи 12 дорослих і 18 дітей (24Ж, 6Ч) (особливо біженців війни з України) шляхом створення PCIC, який об’єднує в одному місці різноманітні та комплексні послуги для ОПТ (зокрема біженців війни з України) з 1 січня 2024 року. до 31 грудня 2025 року

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:
Zad.1. Kompleksowa pomoc ekspercka w Pozarządowym Centrum Integracji Cudzoziemców
- doradztwo prawne
- wsparcie psychologiczne
- doradca kulturowy
- kurs języka polskiego
- Doradztwo zawodowe
- Doradztwo edukacyjno – zawodowe
- Szkolenia podnoszącе kompetencje zawodowe
- usługa tłumacza przysięgłego
Zad. 2. Zintegrowane wsparcie społeczno-edukacyjno-kulturowe w Pozarządowym Centrum Integracji Cudzoziemców
- Indywidualne zajęcia wyrównawcze dla dzieci
- Zajęcia sportowe z Nordic Walking
- Trening Umiejętności Społecznych
- Trening kreatywności
- Trening radzenia sobie ze stresem z elementami psychotraumatologii
- wyjazdy edukacyjno – kulturowe
- wydarzenia integracyjno – edukacyjne
- zajęcia kształtujące postawy antydyskryminacyjne
Całkowita wartość projektu: 877 025,00 zł, w tym wysokość wkładu funduszy UE: 831 625,00 zł; wkład własny Beneficjenta: – 45 400,00 zł
Okres realizacji projektu od styczeń 2024 do grudzień 2025.
Miejsce realizacji projektu Pozarządowe Centrum Integracji Cudzoziemców, Dębska Wola, gmina Morawica.

Rezultatami projektu będą:

- liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 27 osób,

- liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie  po opuszczeniu programu- 30 osób.

Проект включатиме наступні завдання:
Завдання 1. Комплексна експертна допомога у неурядовій організації «Центр інтеграції іноземців».
- юридична порада
- психологічний супровід
- радник з культури
- курс польської мови
- Профорієнтація
- Навчальні та кар'єрні консультації
- Тренінги для підвищення професійних компетенцій
- послуги присяжного перекладача
Завдання 2. Комплексна соціально-освітня та культурна підтримка у неурядовій організації «Центр інтеграції іноземців».
- Індивідуальні компенсуючі заняття для дітей
- Заняття спортом зі скандинавської ходьби
- Тренінг соціальних навичок
- Навчання творчості
- Тренінг подолання стресу з елементами психотравматології
- освітні та культурні поїздки
- інтеграційно-освітні заходи
- діяльність з формування антидискримінаційних установок
Загальна вартість проекту: 877 025,00 злотих, oбсяг фінансування проекту: 831 625,00 злотих; власний внесок: 45 400,00 зл
Термін реалізації проекту – з січня 2024 року по грудень 2025 року.
Місце реалізації проекту: Громадський центр інтеграції іноземців, Дембська Воля, гміна Моравіца.

Результатами проекту будуть:
- кількість осіб, які отримали кваліфікацію після закінчення програми - 27 осіб,
- кількість осіб, соціальне становище яких покращилося після виходу з програми - 30 осі

REKRUTACJA
Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 01.01.2024 do 10.01.2024.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu (sekretariat) – Pozarządowe Centrum Integracji Cudzoziemców, Dębska Wola 147 B, 26 – 060 Morawica oraz na stronie internetowej: http://www.stowarzyszenie.arkanadziei.pl/

НАБІР
Повідомляємо, що набір на проект триває з 1 січня 2024 року по 10 січня 2024 року.
Документи для прийому доступні в офісі проекту (секретаріаті) – Неурядовий центр інтеграції іноземців, Dębska Wola 147 B, 26 - 060 Morawica та на веб-сайті: http://www.stowarzyszenie.arkanadziei.pl/

1. Regulamin projektu

2a. Formularz zgłoszeniowy - dzieci

2. Formularz zgłoszeniowy - dorośli

3a. Deklaracja uczestnika - dzieci

3. Deklaracja uczestnika - dorośli

4a. Oświadczenie uczestnika - dzieci

4. Oświadczenie uczestnika - dorośli

5a. Deklaracja uczestnika o przystąpieniu do projektu - dzieci

5. Deklaracja uczestnika o przystąpieniu do projektu - dorośli

6a. Klauzula RODO - dzieci

6. Klauzula RODO - dorośli

7a. Klauzula informacyjna - dzieci

7. Klauzula informacyjna - dorośli

 

1. Регламент неурядовий центр інтеграції іноземців

2a. Заявка на участь - дiти

2. Заявка на участь - дорослi

3.a. Декларація учасника проекту - дiти

3. Декларація учасника проекту - дорослi

4a. Заява - дiти

4.  Заява - дорослi

5a. Заява учасника проекту про приєднання до проекту - дiти

5.  Заява учасника проекту про приєднання до проекту - дорослi

6a. Інформаційне положення RODO - дiти

6.  Інформаційне положення RODO - дорослi

7a. Інформаційна форма - дiти

7. Інформаційна форма - дорослi

 

Harmonogramy zajęć:

- na luty 2024r.

- na marzec 2024r.

- na kwiecień 2024r.

- na maj 2024r.

- na czerwiec 2024r.

- na lipiec 2024r.

 

Kliknij na: #FunduszeUE oraz #FunduszeEuropejskie