PEŁNOsprawni na rynku pracy

 

 

 

PEŁNOsprawni na rynku pracy

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
realizowany przez Stowarzyszenie Arka Nadziei w partnerstwie z Fundacja Fabryka Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych
Oś priorytetowa: VIII. Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo
Działanie: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego
Poddziałanie: 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

 

Celem projektu jest dostosowanie umiejętności zawodowych 15 uczniów z niepełnosprawnościami w tym 10 kobiet Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku – Kamienna do wymogów rynku pracy do końca czerwca 2018 roku.

 Projekt skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym województwie świętokrzyskim, mieście Skarżysko – Kamienna

 • Uczeń/uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku – Kamienna w wieku 16-21

 W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. KOMPETENCJE CYFROWE
 • - uwzględniające bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz uwzględniające doradztwo eduk.-zaw. z wykorzystaniem TIK.
 • - indywidualne doradztwo edukacyjno–zawodowe z wykorzystaniem narzędzi TIK
 • - grupowe zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych
 • - indywidualne zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych uwzględniające bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

 

       2.KOMPETENCJE KLUCZOWE

 •  indywidualne zajęcia z j.angielskiego
 •  indywidualne zajęcia z matematyki
 • grupowe zajęcia. ze spotkań z przedsiębiorczością
 • grupowe warsztaty na temat Tolerancji
 • warsztaty Aktywne formy poszukiwania pracy
 • warsztaty Planowanie pracy i organizacja pracy własnej

 

3.DOPOSAŻENIE SZKOŁY

 •  doposażenie pracowni komputerowej
 •  doposażenie pracowni dla zawodu cukiernik
 • doposażenia pracowni dla zawodu kucharz
 •  doposażenie pracowni dla zawodu stolarz
 • doposażenie pracowni doradcy zawodowego

 

4.PRAKTYKI ZAWODOWE.

 •  płatne praktyki zawodowe

 

REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 10.10.2017.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu (sekretariat) – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Szkolna 15.