PEŁNOsprawni na rynku pracy

Kielce dn. 11.09.2017r.

Rozeznanie rynku numer 1/09.2017/PNRP

Na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zajęcia realizowane będą w ramach projektu
PEŁNOsprawni na rynku pracy

I. Postanowienia wstępne

Rozeznanie rynku (tzw. zapytanie o cenę) odbywa się ramach projektu PEŁNOsprawni na rynku pracy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Podziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Arka Nadziei w partnerstwie z Fundacją Fabryka Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Realizacja usługi obejmuje termin 10.2017-06.2018 r.

II. Zamawiający:

Stowarzyszenie Arka Nadziei

ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce,

NIP:9591749236, REGON: 260108032

III. Przedmiot rozeznania rynku

 1. Przedmiotem rozeznania rynku jest: przeprowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu doradztwa edukacyjn-zawodowego dla uczestników projektu PEŁNOsprawni na rynku pracy.

Przewiduje się odbycie 225h spotkań w Specjalnej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Skarżysku – Kamienna. Wsparciem objętych będzie łącznie 15 uczestników projektu po 15h.

    2. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać klauzule zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji zamówienia).

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert wariantowych.

 

 

IV. Warunki udziału w rozeznaniu rynku.

  1). W niniejszym rozeznaniu rynku (tzw. zapytaniem o cenę) mogą brać udział osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

 

 • Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie;

 • Posiadają wykształcenie z zakresu doradztwa zawodowego;

 • Posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego z młodzieżą

 • Posiada wykształcenie i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

   2).  Wykonawcy biorący udział w rozeznaniu rynku oświadczają, że spełniają powyższe kryteria dostępu. Wykonawca wybrany w niniejszym rozeznaniu rynku zobowiązany jest przez Zamawiającego do dostarczenia oryginału (do wglądu) oraz kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

   3). Z rozeznania rynku wyklucza się Wykonawców: którzy nierzetelnie wywiązali się z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych          ze Stowarzyszeniem Arka Nadziei.

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia

 1. Miejscem realizacji zajęć będzie:

 • Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 15; 26-110 Skarżysko-Kamienna
  2.Dokładne terminy realizacji poszczególnych spotkań zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

VI. Termin i miejsce złożenia oferty

Zainteresowani realizacją zamówienia prowadzonego w ramach rozeznania rynku powinni złożyć lub przesłać ofertę na adres:

 

Stowarzyszenie Arka Nadziei

ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce,

NIP:9591749236, REGON: 260108032

 

z dopiskiem:

Oferta na prowadzenie indywidualnych zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego

w ramach projektu

PEŁNOsprawni na rynku pracy

 

w terminie do dnia 20.09.2017r. do godziny16:00

Biuro Stowarzyszenia czynne w dni powszednie w godzinach od 8:30 do 16:30

 

 

VII. Sposób przygotowania Oferty:

 • Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim,

 • Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

VIII. Ocena oferty:

1. Kryterium podstawowe oceny: cena 100%, wyliczona wg poniższego wzoru:

Cena oferowana brutto najtańszej oferty

Ilość punktów =--- ------------------------------------------- x 100

Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

2. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z wykonawcą, którego oferta została wybrana.

XI. Postanowienia końcowe

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 

-odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

-zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

-żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

- wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

             

……………………………..

…………………………….

                                      

 Załączniki:

  1. Formularz oferty

  2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dostępu (dostarczane przez Wykonawcę wybranego w ramach niniejszego rozeznania)

  3. Wzór umowy