Ponowne ogłoszenie o zamówieniu publicznym na " Remont i adaptacja budynku zdegradowanego w miejscowości Chałupki na mieszkania chronione" 28.05.2018

Informacja o wynikach: po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 21.06.2018 r. o godz. 10:00

Wynik zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.

 

W związku ze składanymi zapytaniami przez oferentów termin składania ofert przedłużono do 15.06.2018r.

 

Zamówienie publiczne dotyczące projektu " Remont i adaptacja budynku zdegradowanego na mieszkania chronione w miejscowości Chałupki"

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego zapytania o cenę (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.)

 

Przy sporządzaniu niniejszej SIWZ Zamawiający pomocniczo posługiwał się zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą.

 

Postępowanie pomocniczo prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24a ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie zamówienia można również znaleźć na stronie Bazy Konkurencyjności pod poniżej podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1114626